IPhone üçin XM MT5-e nädip göçürip almaly, gurmaly we girmeli

IPhone üçin XM MT5-e nädip göçürip almaly, gurmaly we girmeli


Näme üçin XM MT5 iPhone-da söwda edýärsiňiz?

“XM MT5 iPhone Trader”, “iPhone” programmasynda hasabyňyza göni girmäge mümkinçilik berýär. Siziň etmeli zadyňyz, kompýuteriňizde ýa-da Mac-da hasabyňyza girmek üçin ulanýan şol bir giriş we parolyňyzy ulanmak.

XM MT5 iPhone söwdagäri aýratynlyklary

 • 1000-den gowrak gural, şol sanda Bir Stocka CFD-leri, Bir Stocka indeksleri CFD, Forex, Gymmat metallar boýunça CFD we Energiýa boýunça CFD-ler.
 • 100% iPhone ýerli programma
 • MT5 hasaby doly işlemek
 • Tradhli söwda sargyt görnüşleri goldanýar
 • Gurlan bazar derňew gurallary

IPhone üçin XM MT5-e nädip göçürip almaly, gurmaly we girmeliXM MT5 iPhone Söwdaçysyna nädip girmeli

1-nji ädim
 • “IPhone” -da “App Store” dükanyny açyň ýa-da programmany şu ýere göçürip alyň .
 • Gözleg meýdanyna metatrader 5 adalgasyny girizip, App Store-da MetaTrader 5-i tapyň.
 • Programma üpjünçiligini iPhone-a gurmak üçin MetaTrader 5 nyşanyna basyň.

MT5 iOS programmasyny indi


2-nji ädim göçürip alyň
 • Programmany enjamyňyzda işlediň.
 • Sag tarapdaky Sazlamalara basyň.
 • Täze hasap opsiýasyny saýlaň.
 • Gözleg meýdanyna XM Global Limited giriziň.
 • Serwer görnüşi hökmünde XMGlobal-MT5 ýa-da XMGlobal-MT5-2 saýlaň.

3-nji ädim
 • Giriş we parolyňyzy giriziň.
 • IPhone-da söwda edip başlaň.

XM MT5 soraglary


MT5 platformasyna nädip girip bilerin?

MT5 platformasynda söwda başlamak üçin MT5 söwda hasaby bolmaly. Bar bolan MT4 hasabyňyz bilen MT5 platformasynda söwda etmek mümkin däl. MT5 hasaby açmak üçin şu ýere basyň .


MT5 hasaby ID-ni MT5-e girmek üçin ulanyp bilerinmi?

.Ok, edip bilmersiň MT5 söwda hasaby bolmaly. MT5 hasaby açmak üçin şu ýere basyň .


MT5 hasabymy nädip tassyklamaly?

Eger siz eýýäm MT4 hasaby bolan XM müşderisi bolsaňyz, tassyklama resminamalaryňyzy täzeden tabşyrmazdan, Agzalar meýdanyndan goşmaça MT5 hasaby açyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, täze müşderi bolsaňyz, bize ähli zerur tassyklama resminamalaryny bermeli bolarsyňyz (ýagny şahsyýetiň subutnamasy we ýaşaýyş jaýynyň subutnamasy).


Bar bolan MT4 söwda hasaby bilen CFD-leri söwda edip bilerinmi?

.Ok. CFD-leri söwda etmek üçin MT5 söwda hasaby bolmaly. MT5 hasaby açmak üçin şu ýere basyň .


MT5-de haýsy gurallary söwda edip bilerin?

MT5 platformasynda XM-de bar bolan gurallaryň hemmesini bir Stocka CFD-leri, Bir Stocka indeksleri CFDs, Forex, Gymmat metallarda CFD we Energiýa boýunça CFD-ler bilen söwda edip bilersiňiz.
Thank you for rating.