Giriş - XM Turkmenistan - XM Türkmenistan

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly


XM hasabyna nädip girmeli


XM-ä nädip girmeli

 1. XM web sahypasyna giriň
 2. "AGZALAR LOGIN" düwmesine basyň
 3. MT4 / MT5 ID (hakyky hasap) we parolyňyzy giriziň.
 4. “Giriş” ýaşyl düwmesine basyň.
 5. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?" -E basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
Sahypanyň esasy sahypasyna MT4 / MT5 ID (Hakyky hasap) we paroly giriziň.

E-poçtaňyzdan alan MT4 / MT5 ID, hasabyňyzy açanyňyzda iberilen hoş geldiňiz e-poçta üçin e-poçta gutyňyzy gözläp bilersiňiz. E-poçta ady "XM-e hoş geldiňiz". Soň bolsa,
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
hasabyňyza giriň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

XM hasabymdan parolymy ýatdan çykardym

XM web sahypasyna girip parolyňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz , « Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy? »:
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
Soňra ulgam parolyňyzy dikeltmegiňizi haýyş edýän penjire açar. Ulgamy aşakdaky degişli maglumatlar bilen üpjün etmeli we "Iber" düwmesine basmaly
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
, paroly täzeden düzmek üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. Gyzyl baglanyşyga basyň we XM web sahypasyna giriň. Onuň penjiresinde indiki ygtyýarnama üçin täze parol dörediň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
Täze parol üstünlikli täzeden düzüldi Giriş ekranyna
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
dolantäze parol girizmek Üstünlik bilen giriň.

XM-de goýum nädip etmeli


Pullary nädip goýmaly


Karz / debet kartlary

Iş stolunda goýum

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly


2. “Karz / debet kartlary” goýum usulyny saýlaň

Goýum usullary Gaýtadan işlemek wagty Goýum tölegleri
Karz / debet kartlary
Derrew Mugt

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

BELLIK : Karz / debet kartoçkasy arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • Girdejini hasaba almazdan, ähli çykdajylar, diňe goýumyň başlanan kredit / debet kartyna, goýlan mukdara çenli yzyna gaýtarylyp bilner.
 • XM karz / debet kartoçkalary arkaly goýumlar üçin haýsydyr bir komissiýa ýa-da töleg almaýar.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
5. Goýumy gutarmak üçin zerur maglumatlary giriziň

"Indi töle" düwmesine basyň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
Goýumyň mukdary derrew söwda hasabyňyzda görkeziler.

Depozit bilen XM MT4 ýa-da MT5 bilen baglanyşykly kynçylyk çekýärsiňizmi?

Livechat-da goldaw toparyna ýüz tutuň. Olar gije-gündiziň dowamynda elýeterlidir.

Jübi telefonynda goýum


1 / Menýudan "Goýum" düwmesine basyň

Hasabym XM Toparyň resmi hasabyna gireniňizden soň , ekranyň çep tarapyndaky menýudaky "Goýum" düwmesine basyň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
2 / Depozit töleg usulyny saýlaň

Kredit / debet kartoçkalary maslahat berilýär goýuň, sebäbi ýönekeý we çalt depozit goýmaga mümkinçilik berýär. 3 / Goýmak isleýän mukdaryňyzy giriziň Hasap açanyňyzda hasaba alnan puluňyzy ulanyň. Söwda walýutasyny ABŞ-nyň dollary diýip saýlan bolsaňyz, goýum mukdaryny ABŞ dollaryna giriziň. XM Hasap belgisini barlanyňyzdan soň goýmak üçin zerur pul mukdary, hasabyňyza goýmak isleýän mukdaryňyzy giriziň, "Goýum" düwmesine basyň we töleg ýaşyna ugrukdyrylarsyňyz. 4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny tassyklaň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly


Maglumat dogry bolsa, "Tassyklamak" düwmesine basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

5 / Kredit / debit kartoçkalary barada maglumat giriziň

Kredit / debit kartoçkalaryňyzy giriziň, ulgam sizi awtomatiki usulda kart maglumatlary giriş sahypasyna ugrukdyrar.

Kartyňyz öň zarýad alan bolsa, öň käbir maglumatlar girizilen bolmaly. Möhleti gutarýan senesi ýaly maglumatlary tassyklaň,… ähli maglumatlaryň dogrudygyna göz ýetiriň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
Maglumat doldurylandan soň, " Goýum " düwmesine basyň, " tölegiňizi amala aşyrýan wagtymyz garaşyň" habary peýda bolar . Töleg işlenýän mahaly brauzerdäki Yzyna gaýtmak düwmesine basmagyňyzy

haýyş edýäris . Soňra amal tamamlandy.


Karz / debet kartoçkalaryny tölemekden başga goýum usullary derrew görkezilmez.

Töleg hasapda görkezilmeýän bolsa, töleg hasapda görkezilmese, XM toparyndaky goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Mundan başga-da, hasabyňyz hasaba alnan hemişelik ýaşaýan salgyňyzdan başga daşary ýurtdan goýlan bolsa, howpsuzlyk sebäpli goldaw toparyna kredit / debet kartoçkalarynyň jikme-jiklik sahypasyny we kredit / debet kartoçkalarynyň suratyny goşmaly bolarsyňyz

. ýokardaky düzgünler daşary ýurtda berlen kredit / debet kartoçkalarynda ýa-da daşary ýurda syýahat edilende ulanylar.


Elektron tölegler

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly


2. Goýmak isleýän goýum usullaryňyzy saýlaň, mysal: Skrill

Goýum usullary Gaýtadan işlemek wagty Goýum tölegleri
Elektron tölegler Derrew ~ 1 sagadyň içinde XM goýlan puluňyzy doly almaz, sebäbi Skrill amalyňyzy gaýtadan işlemek üçin töleg alýar. Şeýle-de bolsa, XM hasabyňyzy degişli mukdarda hasaplap, Skrill tarapyndan alynýan islendik tölegiň galyndysyny ýapýar.

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

ÜNS BERI Sk : Skrill arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • Skrill bilen hasabyňyz ýok bolsa we hasaba alynmak ýa-da has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, www.skrill.com salgysyny ulanyň.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Skrill hasaby giriziň, goýum mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
4. Hasap belgisini, Skrill hasaby we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň. 5. Depozit


XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
gutarmak üçin ähli zerur maglumatlary giriziň

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

Onlaýn bank geçirmesi

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly


2. “Onlaýn bank geçirişi” goýum usulyny saýlaň

Goýum usullary Gaýtadan işlemek wagty Goýum tölegleri
Onlaýn bank geçirmesi 3-5 iş güni Mugt

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

ÜNS BERI Online: Onlaýn bank geçirmesi arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • XM onlaýn bank işi arkaly goýumlar üçin hiç hili komissiýa ýa-da töleg almaýar.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Bankyň adyny saýlaň, goýum mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň. 5. Depozit


XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
gutarmak üçin ähli zerur maglumatlary giriziň

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

Google Pay

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly


2. “Google Pay” goýum usulyny saýlaňXM-de nädip girmeli we pul goýmaly

XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

ÜNS BERI Google: Google Pay arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • Google Pay goýumlarynyň yzyna gaýtarylmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
 • XM Google Pay arkaly goýumlar üçin hiç hili komissiýa ýa-da töleg almaýar.
 • Iň ýokary aýlyk çägi 10,000 ABŞ dollary.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň. 5. Depozit


XM-de nädip girmeli we pul goýmaly
gutarmak üçin ähli zerur maglumatlary giriziň
XM-de nädip girmeli we pul goýmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Pul goýmak / yzyna almak üçin haýsy töleg wariantlary bar?

Goýumlar / goýumlar üçin töleg wariantlarynyň giň toplumyny hödürleýäris: birnäçe kredit kartoçkalary, birnäçe elektron töleg usullary, bank simlerini geçirmek, ýerli bank geçirimleri we beýleki töleg usullary.

Söwda hasaby açan badyňyza, Agzalar meýdanyna girip, goýumlar / yzyna almak sahypalarynda islegiňiziň töleg usulyny saýlap bilersiňiz we berlen görkezmelere eýerip bilersiňiz.


Haýsy walýutalarda söwda hasabyma pul goýup bilerin?

Islendik walýutada pul goýup bilersiňiz we awtomatiki usulda hasabyňyzyň esasy walýutasyna öwrüler, bankara bahasy XM.

Goýup / alyp bilýän iň pes we iň ýokary mukdar näçe?

Depozit / goýumyň iň pes mukdary ähli ýurtlarda goldanýan birnäçe töleg usullary üçin 5 ABŞ dollary (ýa-da şoňa meňzeş denominasiýa). Şeýle-de bolsa, mukdar saýlan töleg usulyňyza we söwda hasabyňyzy tassyklamak ýagdaýyna görä üýtgeýär. Depozit we pul çykarmak prosesi barada has giňişleýin maglumaty Agzalar sebitinde okap bilersiňiz.

Bank hasabyma ýetmek üçin näçe wagt gerek?

Puluň iberilýän ýurduna baglydyr. EUB-de adaty bank simleri 3 iş güni alýar. Käbir ýurtlara bank simleri 5 iş gününi alyp biler.

Karz kartoçkasy, elektron gapjyk ýa-da başga töleg usuly bilen goýum / pul almak näçe wagt alýar?

Bank simini geçirmekden başga ähli goýumlar dessine. Allhli çykdajylar iş günlerinde 24 sagadyň dowamynda arka ofisimiz tarapyndan işlenýär.

Goýum / çykarmak tölegi barmy?

Goýum / goýum opsiýalarymyz üçin hiç hili töleg tölemeýäris. Mysal üçin, Skrill tarapyndan 100 ABŞ dollaryny goýsaňyz we 100 ABŞ dollaryny yzyna alsaňyz, Skrill hasabyňyzda 100 ABŞ dollarynyň doly mukdaryny görersiňiz, sebäbi ähli amal töleglerini siziň üçin hem töleýäris.

Bu, ähli karz / debet kartoçkalaryna hem degişlidir. Halkara bank simleri arkaly goýumlar / goýumlar üçin XM, 200 ABŞ dollaryndan az (ýa-da şoňa meňzeş denominasiýa) goýumlardan başga, banklarymyz tarapyndan goýlan ähli tölegleri öz içine alýar.

Elektron gapjyk bilen pul goýsam, kredit kartoçkamyza pul alyp bilerinmi?

Taraplaryň hemmesini kezzapçylykdan goramak we bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň öňüni almak we basyp ýatyrmak üçin ulanylýan kanunlara we kadalara laýyklykda goramak üçin kompaniýamyzyň syýasaty, müşderileriň serişdelerini bu serişdeleriň gelip çykyşyna gaýtaryp bermekdir we şonuň üçin yzyna almak siziň e-e gaýtarylar -wallet hasaby. Bu, yzyna almagyň ähli usullaryna degişlidir we pul serişdeleri goýumyň çeşmesine gaýdyp gelmeli.

Thank you for rating.