Gysgaça mazmun

Baş edara Belize, Dubaý
Düzgünleşdirilýän ýurt ESMA, CySEC, ASIC we ş.m.
Platformalar MTa we MT5 platformalaryny hödürleýän MetaTrader söwda programma üpjünçiligi
Gurallar Forex, harytlar, portfeller, metallar boýunça paýnamalar, CFD-ler
Çykdajylar Söwda çykdajylary we ýaýramagy bäsdeşlik bilen deňeşdirilende ortaça
Demo hasaby Elýeterli
Iň pes goýum 5 $
Esasy walýutalar Dürli walýutalar goldanýar
Leverage 1: 1000
Çekiş opsiýalary Kredit kartoçkasynyň
bank geçiriş
skrili, Neteller we ş.m.
Bilim Uly okuw materiallary, göni webinarlar we yzygiderli seminarlar geçirýän hünär bilimi
Müşderi hyzmady 24/7


Giriş

XM syn
XM ilkinji gezek 2009-njy ýylda Kiprde başlandy, şu wagta çenli 190-dan gowrak ýurtdan işleýän müşderiler we iň ynamdar düzgünleşdirilen dellallaryň hataryna girýär.
XM Belize FSC tarapyndan düzgünleşdirilýär we olaryň MiFID bilen Europeanewropa pasportlary bar, şeýle hem Kiprdäki CySEC tarapyndan düzgünleşdirilýär, şeýle hem Awstraliýada ASIC guramasy hökmünde düzgünleşdirilýär.

Olarda 400-den gowrak dürli gural bar, bu 350-den gowrak CFD-ni, şeýle hem 55-den gowrak walýuta jübütini öz içine alýar.

töweregi söwdagär we XM-de maýa goýujylar XM söwda önümleriniň giň görnüşini saýlaýarlar we hyzmatlar dellaly ösen söwda çözgütleri bilen bir hatarda başlangyç söwdagärler üçin hem amatly. Brokeriň şeýle çalt ösmeginiň we ynamynyň sebäbi, XM müşderilerine bu pudakda iň oňat ulanyjy tejribesini hödürlemegi maksat edinýär.

Ulanyjylary üçin 20- den gowrak dil görnüşini hödürleýärler we söwdagärleriň islendik derejesine laýyk gelýär. Recentakynda alan baýraklarynyň biri, Bütindünýä Maliýe Magazineurnaly tarapyndan 2018-nji ýylda Europeewropanyň iň gowy FX dellaly diýlip yglan edildi.


Baýraklar

Umuman aýdanyňda, XM Müşderiniň zerurlyklaryna uly üns berdi, şol bir wagtyň özünde örän bäsdeşlik şertlerini we dünýä söwdagärlerini özüne çekýän hyzmatlary hödürleýär. Söwda jemgyýetiniň arasynda ýokary netijelerinden we abraýyndan başga-da, XM Europeewropada iň gowy Forex dellaly, iň ynamdar dellal we ş.m. ýaly pudakda gazanylan üstünlikler üçin köp abraýly baýraklar bilen hakykatdanam dünýä derejesinde ykrar edildi.XM howpsuzmy ýa-da kezzapmy?

XM dellal topary, işleýän her bir ýurisdiksiýasynda zerur düzgünleşdiriş syýasatlaryna doly laýyk gelýändigi sebäpli ösen kadalaşdyryjy ülňülere ýapyşdy. Şonuň üçin, Maliýe Gurallary Söwda nokady (XM.com), müşderiler Europeanewropa Bileleşiginiň Maliýe Gurallary Bazarlary Direktiwasyna (MiFID) laýyklykda dolandyrylýar we beýleki kadalaşdyryjy borçnamalary ýerine ýetirýändigi üçin ygtybarly dellal hasaplanýar .

XM düzgünleşdirilýärmi? XM Topary, 2009-njy ýylda döredilen we Kipr Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy (CySEC)

tarapyndan düzgünleşdirilýän Maliýe gurallary söwda nokady bolup hyzmat edýän, düzgünleşdirilen onlaýn dellallaryň topary bolup, 2015-nji ýylda Awstraliýada döredildi we Maliýe gurallarynyň söwda nokady. Awstraliýanyň Gymmatly kagyzlar we maýa goýumlar topary (ASIC) tarapyndan düzgünleşdirilýär . Şeýlelik bilen kadalaşdyryjy borçnamalar, XM synymyzdan görşümiz ýaly durnukly derejede öz içine alýar. Mundan başga-da, global amal 2017-nji ýylda döredilen we Maliýe Hyzmatlary Geňeşi tarapyndan düzgünleşdirilýän XM global Limited tarapyndan bütin dünýäde öz hyzmatlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýär. FSC deňiz ygtyýarnamasydygyna garamazdan, söwda amallaryna berk gözegçilik etmegi amala aşyrmaýar, ýöne XM-iň goşmaça agyr düzgünleşdirilmegi ony kabul ederlikli saýlady.

XM guramasy Düzgünnama we ygtyýarnama
Maliýe gurallarynyň söwda nokady CySEC (Kipr) belligi no 120/10
Maliýe gurallarynyň söwda nokady Pty Ltd. ASIC (Awstraliýa) hasaba alyş belgisi 443670
Söwda nokady MENA Limited Dubaý Maliýe Hyzmatlary Guramasy (DFSA) salgylanma belgisi F003484
XM Global Limited FSC (Belize) hasaba alyş belgisi 000261/397


XM ygtybarly dellalmy?

Düzgünnamanyň esasy pikiri, müşderileriň gaznalarynyň iň berk düzgünlere laýyklykda aldaw ýa-da adalatsyz ulanmak töwekgelçiligi bilen iň berk düzgünlere laýyklykda hyzmatdaşlyk edýändigini bilip, söwdagär howpsuz söwda edip biler. XM, söwda gurşawyny ygtybarly dellala öwürýän kadalaşdyryjy çärelere laýyklykda işleýär.

Müşderi gaznalary maýa goýum derejesindäki banklarda saklanýar we aýry-aýry hasaplary ulanýar, şeýle hem dellal tölege ukypsyz bolan halatynda 20 000 funt sterlinge çenli serişdäniň öwezini dolmagy üpjün edýän Maýa goýum öwezini dolmak gaznasyna girýär. Gurallar Ltd). Mundan başga-da, söwdagär hökmünde aljak artykmaçlyklaryňyzyň biri negatiw deňagramlylygy goramakdyr, şonuň üçin bar bolan balansdan has köp ýitirmek howpy ýok.

Hasap s

Täze ýa-da hünärmen söwdagär bolup bilersiňiz, şonuň üçin XM söwda görnüşiňize laýyk hasap görnüşleriniň arasynda iň oňat saýlawy, şeýle hem hasabyň görnüşini dogry saýlamak bilen girdejiňizi artdyrmak mümkinçiligini saýlap aldy. Simpleönekeý barlamak ädimlerinden soň hasap açyp bilersiňiz we ýöremek üçin ýönekeý sanly amal arkaly tabşyryp bilersiňiz.

Demo hasaby bilen söwda etmek üçin täze bolsaňyz, XM-iň mugt ulanmak üçin hödürleýän söwda potensialyny barlamak üçin başga bir peýdaly gural.
Taraz Garamaýan taraplary
 • Çalt sanly hasaby açmak
 • Demo bilen Live Hasabyň arasynda aňsat wyklýuçatel
 • Hasaplaryň arasynda teklip diňe ýaýramaga ýa-da komissiýa töleglerine esaslanýar
 • Iň pes goýum
 • Hasap görnüşleri ýurisdiksiýa görä üýtgeýär

XM hasaby görnüşleri

XM dört dürli hasap berýär, olaryň hersine söwda we maliýe maksatlaryna garamazdan aýratyn söwdagärler üçin nahar bermek maksady bilen giňişleýin aýratynlyklar bar:

 • Mikro hasap
 • Standart hasap
 • XM Ultra pes hasap we
 • Paýlaşyk hasaby

Bu hasap görnüşleri bilen üpjün edilýän dürlilik, söwdagärleriň bäsdeşlik ukyply, ýöne tygşytly söwda gurşawyna girmegini üpjün edýär, söwda we söwda däl çykdajylar söwdagärlere söwdasyny ýeňilleşdirmek üçin zerur bolan çäkleri hödürleýär.XM synXM Demo hasaby

XM söwdagärlere “Standard” ýa-da “XM Ultra-Low” hasaby boýunça Demo hasaby açmak mümkinçiligini hödürleýär, bu dürli usullar bilen ulanylyp bilner, emma aşakdakylar bilen çäklenmeýär:

 • Wirtual gaznalary ulanyp, töwekgelçiliksiz gurşawda söwda ukyplaryny we tejribelerini ýokarlandyrmak isleýän başlangyç söwdagärler üçin tejribe hasaby.
 • XM-iň söwda şertlerini töwekgelçiliksiz gurşawda öwrenmek isleýän dellallara baha berýän we deňeşdirýän söwdagärler we
 • Söwda strategiýalaryny, maýasyna töwekgelçilik etmän, göni söwda gurşawynda synamak isleýän söwdagärler.

XM-iň demo hasabyna ýazylmak doly sanly we kynçylyksyz. Birnäçe minutyň içinde edilip bilner we söwdagär hasaba alnandan soň, MetaTrader 4 ýa-da MetaTrader 5 söwda platformasy gurlandan soň demo söwdasy başlap biler.

 • Linux, Windows ýa-da MacOS ulanýan iş stoly kompýuterler ýa-da
 • Planşetler we smartfonlar ýaly ykjam enjamlar “Android” ýa-da “iOS” operasiýa ulgamlaryny işledýär.

Alterna-da bolmasa, söwdagärler web brauzerinden söwda platformalaryna aňsatlyk bilen girip bilerler we söwda platformalarynyň haýsydyr birini ulanyp XM Demo hasabyna girmek üçin şahsyýet maglumatlaryny ulanyp bilerler.
Leverage

XM-de müşderiler birmeňzeş margin talaplaryny we 1: 1-den 1000: 1 aralygynda söwda edip, söwda etmäge çeýeligi bar.

XM-iň margin talaplary we güýji, aşakda görkezilişi ýaly hasabyňyzdaky umumy paýnama esaslanýar:

Leverage Jemi paýnamalar
1: 1-den 1000: 1 5 $ - 40,000 $
1: 1-den 500: 1-e çenli 40,001 $ - 80,000 $
1: 1 bilen 200: 1 80,001 $ - 200,000 $
1: 1-den 100: 1-e çenli 200,001 $

XM syn

Bazar guraly

Umuman, XM tarapyndan hödürlenýän 1000-den gowrak dürli CFD bar. Jemi 1000-den gowrak söwda bazary bolan 55-den gowrak walýuta jübüti bar we olar hiç hili ETF önümini hödürlemeýärler.

XM syn

Söwda platformalary

XM syn

Söwda platformalary barada aýdylanda, XM meşhur MetaTrader 4 (MT4) we MetaTrader 5 (MT5) platformalaryny hödürleýär. Bu platformalar ösen çyzgy mümkinçilikleri, tehniki derňew gurallary we awtomatiki söwda aýratynlyklary bilen pudakda giňden tanalýar. Söwdagärler hasaplaryna girip, iş stollary, web brauzerleri we ykjam enjamlar arkaly bu platformalarda söwda edip bilerler.

 • XM MetaTrader 4 (MT4) platformasy

XM-iň MT4 platformasy, üznüksiz söwda ýerine ýetirilişiniň subutnamasy bolup durýar. 1000-den gowrak dürli görnüşli gurallary hödürläp, söwdagärlere walýuta, CFD we geljegi öwrenmäge mümkinçilik berýär. Söwdagärler bir loginli köp platformalara bitewi girmekden, bäsdeşlik ýaýramagy 0 pipsden we awtomatiki söwda üçin doly bilermen geňeşçisinden (EA) peýdalanýarlar.

 • XM MetaTrader 4 (MT4) WebTrader

Web brauzerleri arkaly girip bolýan MT4 WebTrader amatlylygy ýokarlandyrýar. Söwdagärler gyssagly sargytlary ýerine ýetirip, real wagt derňew geçirip we dürli platformalarda hasap sinhronlamasyndan peýdalanyp bilerler. Platforma öz içine alyjylygy ösdürip, birnäçe dili goldaýar.

 • XM MetaTrader 5 (MT5) platformasy

MT4-iň üstünligine esaslanyp, XM aksiýa CFD-leri, indeksler we gymmat bahaly metallar ýaly 1000-den gowrak gural bilen öwünip, MT5 platformasyny hödürleýär. Birnäçe platforma, bäsdeşlik ýaýramagy we ösen tehniki derňew gurallary bilen bitewi giriş bilen, MT5 köptaraply köp aktiw platforma hökmünde çykyş edýär.

 • XM MetaTrader 5 (MT5) WebTrader

MT5 WebTrader göçürip alyp bolýan wersiýany doldurýar, programma üpjünçiligi gurulmazdan elýeterliligi hödürleýär. Söwdagärler gyssagly sargytlary ýerine ýetirip bilerler, hakyky nyrhlara girip bilerler we hasaplary platformalarda yzygiderli sinhronlap bilerler.

 • XM ykjam söwda platformalary: MT4 we MT5 programmalary

Jübi söwdasynyň ähmiýetine göz ýetirip, XM, MT4 we MT5 bilen gabat gelýän Android we iPhone enjamlary üçin programmalar bilen üpjün edýär. Söwdagärler has giňişleýin söwda tejribesini üpjün edip, hasaby açmakdan, real wagt sitatalardan, interaktiw çyzgylardan we hasaby dolandyrmak aýratynlyklaryndan peýdalanýarlar.

 • XM-iň öz mobil programmasy

XM-iň ýörite ykjam programmasy, 1000-den gowrak gurallara girmek, täzeden sitata bermezden derrew sargyt ýerine ýetirmek, hasaby özleşdirmek opsiýalary we 90-dan gowrak görkezijili ösen çyzgylar ýaly özboluşly aýratynlyklary hödürleýär. MT4 we MT5 bilen utgaşykly, söwdagärlere ykjam söwda çeýe tejribesini hödürleýär.

Sözümiň ahyrynda, XM söwda platformalary toplumy söwdagärleriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, ösen aýratynlyklary, bäsdeşlik ýaýramagyny we iş stoly, web we ykjam enjamlar bilen üznüksiz birleşmegi üpjün edýär. Elýeterlilige, amatlylyga we täzelige bolan ygrarlylyk, XM-iň bitewi we güýçli söwda tejribesini bermäge bagyşlanan dellal hökmünde ornuny berkitýär.


Goýumlar we hasaplaşyklar

XM-de gaznalar geleşigi, ähli ýurtlarda goldanýan köp töleg usullaryny saýlap alýan müşderilere gönükdirilen usulda dolandyrylýar. Köplenç ulanylýan dürli töleg opsiýalary, şeýle hem XM ýene-de müşderileriň rahatlygy barada alada etdi we konwersiýa tölegleri bolmazdan hasaby ýerli banklar we walýuta arkaly maliýeleşdirmäge mümkinçilik berýän ýerli bank geçiriş opsiýasyny hödürledi.

XM goýum / pul almak üçin töleg usullarynyň giň toplumyny hödürleýär:

 • Karz / debet kartlary, Skrill, Neteller, Halkara bank geçirmesi, Onlaýn bank geçirmesi, Ajaýyp pul, Apple tölegi, Google tölegi, ...
Taraz Garamaýan taraplary
 • Neteller, WebMoney we kredit kartoçkalaryny goşmak bilen çalt sanly goýumlar
 • Ilkinji goýum hökmünde 5 $
 • Birnäçe hasap bazasynyň walýutalary
 • 0 $ goýumlar we mugt hasaplaşyklar
 • Yza çekmek haýyşlary 3 güne çenli dowam edýär
 • Hiç

Müşderi hyzmady

Müşderi goldawy we hyzmaty barada aýdylanda, XM dünýä derejesinde söwda zerurlyklaryny öz içine alýar we müşderi hyzmat topary halkara ýerlerde bar we hytaý, rus, hindi, arap, portugal, taý, tagalog we beýleki dilleri öz içine alýan 25-den gowrak dilde gürleýär .

Aladalaryňyz we jogaplaryňyz üçin e-poçta, telefon ýa-da göni söhbetdeşlik arkaly müşderi hyzmaty. Mundan başga-da, XM-iň müşderi gönükdirilen syýasatyny ýene-de bir gezek tassyklaýan ygtybarly jogaplar bilen hyzmatyň gowy hilidigine göz ýetirdik.

XM syn

Gözleg bilimi

XM ulanyjylary üçin hepdelik interaktiw webinarlary we wideo sapaklaryny halaýan mugt okuw materiallarynyň kitaphanasy bar. Elmydama Forex dünýäsinden iň täze habarlar bar, şeýle hem platformadaky hünärmenler toparyndan yzygiderli bazar derňewi berilýär. Şeýle hem, belli bir hasaplamalar geçirilende söwdagäriň zerur zatlaryny üpjün edýän birnäçe gural we kalkulýator bar.
XM syn

Netije

Umuman aýdanyňda, XM ygtybarly, ygtybarly dellal hasaplanýar. Ulanyjylarynyň isleglerini ýeterlik derejede kanagatlandyrýan dürli gurallar hödürlenýär. XM, hödürlemek üçin dürli aýratynlyklardan ybarat jemi dört dürli hasap görnüşini hödürleýär.

Olarda interaktiw bolan mugt hepdelik webinarlary goşmak bilen bilim üçin giň bölüm bar. Bu täze başlanýan söwdagärler üçin amatly okuw meýdançasydyr we üç dürli hasap görnüşi bilen, aýratyn zerurlyklaryna baglylykda dürli söwdagärler üçin hyzmat edýär.

XM, potensial söwdagärler, bölek söwdagärler, tejribeli söwdagärler ýa-da hünärmen söwdagärler üçin medeni, milli, etnik we dini dürlülige aç-açan çemeleşýändiklerini bilip, peýdaly kompaniýa hökmünde häsiýetlendirilip bilner.

Ulanmak aňsat we gönümel, ulanyjylaryna seredýän platforma gözleýän bolsaňyz, XM siziň üçin dogry wariant bolup biler.

Thank you for rating.