Başlaýan XM-de köne söwdagärlerden has köp girdeji gazanýar, näme üçin?
Blog

Başlaýan XM-de köne söwdagärlerden has köp girdeji gazanýar, näme üçin?

Bu makalany okasaňyz, söwda “karýerasynyň” başlangyç tapgyrlaryny geçendigiňize ynanýaryn. XM-de başlangyç eden wagtyňyz bardy -. Indi yza seredeniňde, sebäbine düşünmän pul gazanmak sebäpli gaty gülkünç we lal. Şol wagt girdejiligiňiz iň gowusy diýip bilersiňiz. Siz muňa ynanýarsyňyzmy? Indikatory nädip ulanmalydygyny hem bilmeýärdiňiz, nädip girdeji gazanyp bilersiňiz? Uly ýalňyşlyk goýberýärsiň. Şol döwürde her söwdada gaty seresap bolýardyňyz we saýlan strategiýaňyzyň giriş şertlerini berjaý edýärdiňiz. Şeýle seresaplyk, uly bolmasa-da, ilkinji ýeňişleri gazanmaga kömek etdi. Şeýle-de bolsa, bu uzaga çekmedi. Wagt sizi asyl gowy endikleriňizi ýitirdi. Şu günki makalamyzda täze söwdagärleriň köne söwdadan has gowy söwda etmeginiň sebäplerini ara alyp maslahatlaşarys. Geliň, muny dowam etdireliň!