XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli

XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: Mugt VPS


XM VPS näme?

XM VPS serweri 24 sagatlap birikmesiz elýeterlidir .

Londondaky XM-iň maglumat merkezinden bary- ýogy 1,5 km uzaklykda ýerleşýär we optiki süýüm birikmesi bilen birikdirilýär.

MT4 ýa-da MT5 söwda platformalary üçin EA-lary (Ekspert Geňeşçileri) ulanmak isleseňiz, XM-iň mugt VPS programmasyny ulanmak maslahat berilýär.

XM-iň mugt VPS-i ulanmak bilen, tölegleri we aýlyk tölegleri tygşytlap bilersiňiz, şeýle hem XM-iň VPS tarapyndan üpjün edilen çalt we durnukly sargyt ýerine ýetirilmegine bil baglap bilersiňiz.

XM-iň VPS-e ýüz tutanyňyzdan we VPS-e gireniňizden soň, XM MT4 we MT5 söwda platformalary eýýäm gurlar, şonuň üçin diňe platforma açmaly we girmeli.
XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli


XM Mugt VPS-iň şertleri

XM-iň mugt VPS mahabaty dellalyň ähli söwdagärleri üçin elýeterlidir, ýöne käbir şertler bar.* Müşderiniň ýaşaýan ýurduna baglylykda şertler üýtgäp biler.

5000 ABŞ dollaryndan gowrak bolsaňyz we her aýda 5 sany standart lot (tegelek öwrüm) söwda edýän bolsaňyz, Mugt üçin ýokardaky şertleri bolan VPS-e eýe bolup bilersiňiz .

Otherwiseogsam, VPS hyzmaty üçin aýda 28 ABŞ dollary töläp bilersiňiz.

Töleg göni söwda hasabyňyzdan awtomatiki usulda aýrylar.

VPS aýlyk tölegini ýapmak üçin ýeterlik mugt marginiňiz ýok bolsa, hasabyňyz üçin VPS hyzmaty ýapylar.

5 sany adaty söwda mukdary EA bilen söwdagärler üçin gaty kyn bolmaly däldir.

XM-iň mugt VPS-e ýüz tutmak üçin XM resmi web sahypasyna giriň we agzalar meýdanyna giriň.

XM VPS serweriniň görnüşleri

XM-iň VPS serweriniň esasy aýratynlyklary aşakdakylar:

  • Windows 2012 Serweri
  • 1.5 GB RAM
  • 20 Gb gaty diskiň kuwwaty
  • 600 MGts aýratyn CPU güýji

XM-iň mugt VPS-iň ýagdaýy ähli ulanyjylar üçin birmeňzeş we amatly.

Hasabyňyz üçin ýerine ýetiriş tizligini ýokarlandyrmak üçin göreşýärsiňizmi? Soňra XM-iň mugt VPS hasaby size şeýle meseläni çözmäge kömek edip biler.

Mahabat döwründe XM VPS-ä nädip girip bolar?

Agzalar sebitinde mugt VPS hyzmatyny talap etmek üçin, mahabat döwründe iň az paýly karz mukdary 5000 ABŞ dollary (ýa-da walýuta ekwiwalenti) ýerine, müşderiler 500 ABŞ dollary ( XD VPS) -e girip bilerler. ýa-da walýuta ekwiwalenti) söwda hasaplarynda we bir aýyň içinde 2 tegelek öwrüm lotlary (ýa-da 200 mikro öwrüm lotlary) söwda edýärler.


VPS-ä nädip birikmeli?

1-nji ädim
Başlamak düwmesine basyň we gepleşik penjiresine “Uzakdan iş stoly birikmesi” ýazyň. Netijäni göreniňizden soň, uzakdaky iş stoly birikmesi opsiýasyna basyň.
XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli

2
-nji ädim Uzakdaky iş stoly birikmesi penjiresinden size berlen XM VPS IP adresini ýazyň we "Birikdir" düwmesine basyň.
XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli
3-nji ädim
XM VPS-e birikmek üçin diňe VPS giriş ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy giriziň.
XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli
4
-nji ädim Ilkinji gezek birikdirilende, haýsydyr bir standart duýduryşlara garamazdan birikmek isleýändigiňizi tassyklamaly howpsuzlyk soragy alyp bilersiňiz.
XM Mugt VPS - VPS-e nädip birikmeli
Thank you for rating.